تنهایی

نداشتن هدف توی زندگی افتضاحه...هدفهامو برای آدمهای اطرافم همیشه قرار دادم.اصلا یاد گرفته بودم به خاطر دیگران زنده باشم.چندباری پیدا شدند آدمهایی که گفتند راهی که می روی برایت فقط تنهایی را می خرد.برای خودت باش تا بتوانی برای کسانی که دوستشان می داری هم باشی.نمی دانم چرافهمیدن مفهوم خیلی از چیزها به خودم که می رسد سخت ونامفهوم می شود!...

تنهایی ام تبدیل شده به چیزی عجیب وغریب تر از آنچه فکر می کردم.نه دوستی وآشنایی.نه اس ام اس وچتی هر چند کوتاه...

تظاهرودروغ وچاپلوسی آدمها آزارم می دهند.نمی دانم من فرق کرده ام یا آدمها عوض شده اند.در می مانم از فهمیدن رابطه ها جمع شدن هایشان و....دنیا به کجا رسیده که تمام علایقم بهانه ایست برای دوری از من و...

من عاشق سادگی ام.علاقه ای به دیده شدن ندارم.پوشیدن لباسهای رنگی بیرون از خانه آزارم می دهد.از رنگ ولعاب زنانگی که جز برای طنازی و عشوه گری است بیزارم...

آرامش وخوشبختی را دررضایت خود وخدایم از خودم میبینم.از خودم راضی نیستم،اما حس بدبختی هم نمیکنم.

اما بازتنهایی آزارم میدهد...


/ 2 نظر / 34 بازدید
asemangoon

آدم باید حتما یک نفر رو داشته باشه وگرنه از تنهایی داغون میشه. اما هر کاری هم کنی گریزی از تنهایی نیست بخشی از روزهایی هست که آدم ها سپری می کنند.